GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum van update: 10 mei 2024

 

OVERZICHT:

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u (hierna aangeduid als u, de gebruiker) en SWITCHBOT INC (en onze gelieerde ondernemingen, hierna aangeduid als wij). Voordat u een account aanmaakt op onze website of applicaties of onze producten en diensten gebruikt, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen, met name met betrekking tot servicekosten, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid en uw rechten en verplichtingen. Onze producten, websites, applicaties en gerelateerde informatie, tools en diensten worden aan u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die door ons zijn vermeld.

Wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een deel van onze websites, applicaties en producten, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden volledig hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd om onze producten en diensten te gebruiken en toegang te verkrijgen.

Eventuele nieuwe functies van onze nieuwe producten, websites en applicaties zullen ook onderworpen zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt te allen tijde de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te actualiseren, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website en applicatie te plaatsen.

Wanneer u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd hebt bereikt volgens uw land, regio, staat of provincie. Als u minderjarig bent, lees dan deze overeenkomst zorgvuldig en volledig met een wettelijke voogd, en gebruik onze producten, website, applicaties en gerelateerde diensten met toestemming van uw wettelijke voogd. Als u een bedrijf of andere rechtspersoon of organisatie bent, dient u over de wettelijke kwalificaties en toestemming te beschikken om de overeenkomst uit te voeren. U mag onze producten en diensten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u, bij het gebruik van de producten en diensten, de wetten van uw rechtsgebied overtreden (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Schending van enige voorwaarden geeft ons het recht om uw service onmiddellijk te beëindigen en u kunt wettelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 1 - ACCOUNT

U kunt onze website bezoeken en bekijken, zelfs als u geen account hebt. Voor sommige van onze diensten moet u echter een account aanmaken via registratie en vervolgens dat account gebruiken om in te loggen en onze website of applicatie te gebruiken zonder opnieuw een account aan te maken.

Bij het registreren van een account belooft en garandeert u dat alle registratiegegevens die u indient waar en nauwkeurig zijn, en u zult er altijd voor zorgen dat alle informatie waar en nauwkeurig is. U dient alle informatie zoals wachtwoorden en verificatiecodes van uw account vertrouwelijk te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen veroorzaakt door diefstal van uw account of wachtwoord door uw schuld; bovendien bent u ook verantwoordelijk voor de verliezen (indien van toepassing) die aan ons of een derde partij zijn toegebracht.

Niemand heeft het recht om een ​​ander persoon's account of wachtwoord te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en autorisatie van de account- of wachtwoordhouder. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord of ander vergelijkbaar gedrag, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Het wordt niet aanbevolen om anderen toe te staan ​​uw accountwachtwoord te gebruiken. Als iemand anders uw accountwachtwoord gebruikt om verliezen aan ons of een derde partij te veroorzaken, bent u verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

U stemt ermee in dat we de door u verstrekte informatie op een wettelijke en conforme manier zullen verzamelen, gebruiken, opslaan, openbaar maken, delen en verzenden. U stemt er ook mee in om geen enkel deel van de producten of diensten te kopiëren, reproduceren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of enig contact op de diensten, website of applicatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn slechts ter referentie en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de door ons verstrekte informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden beschouwd als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal is op eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de door ons verstrekte informatie op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze informatie te volgen.

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de dienst (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en zijn onderworpen aan retourneren of ruilen volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht op geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In geval van een wijziging of annulering van een bestelling zullen we proberen u te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Voor meer details kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen monitoring of controle hebben en waarop we geen enkele invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" bieden zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site of de applicatie worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante derde partij(en).

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website of applicatie (inclusief de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - DIENSTEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze dienst, kunnen materialen van derden bevatten.

Van tijd tot tijd kunnen we aanbevelen en toegang tot of mogelijk maken van software van derden, applicaties, producten, diensten of links naar websites ("Diensten van derden") ter overweging of gebruik. Uw aankoop, toegang of gebruik van dergelijke Diensten van derden is uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij ("Dienstverlener van derden"). Naast deze Gebruiksvoorwaarden stemt u ermee in om gebonden te zijn aan bepaalde aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op inhoud, producten en diensten die worden geleverd door derde partijen.

We zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van Diensten van derden en we garanderen of maken geen voorstellingen over de Diensten van derden. Het aanbieden van Diensten van derden op onze site of applicatie, of het integreren van of inschakelen van dergelijke Diensten van derden met de diensten, vormt niet onze goedkeuring, autorisatie, ondersteuning van of affiliatie met de diensten. We garanderen niet de beschikbaarheid van Diensten van derden, en u erkent dat wij op elk moment de toegang tot elke Dienst van derden kunnen verwijderen, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige opschorting of verwijdering van toegang tot, of verwijdering van, enige diensten van derden. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, strafrechtelijke, buitengewone of andere schade voortvloeiend uit enige Diensten van derden of uw contractuele relatie met enige Dienstverlener van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met transacties op websites van derden, inclusief de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of anderszins. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. Door het installeren of inschakelen van een Dienst van derden en deze te gebruiken met de dienst, machtigt u ons om de betreffende derde partij toe te staan toegang te krijgen tot uw gegevens en andere inhoud en alle andere noodzakelijke acties te ondernemen om de Dienst van derden te laten interageren met de dienst. Bedrijfsactiviteiten, eventuele uitwisseling van gegevens of andere inhoud of andere interacties tussen u en een derde partij zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van uw gegevens of andere inhoud, noch zijn wij verantwoordelijk voor enig gevolgverlies of schade die u lijdt als gevolg van een dienst van derden of de toegang van een derde partij tot uw gegevens of andere inhoud. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit uw gebruik van Diensten van derden of uw relatie met derde partijen. wij en onze oudermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, werknemers en leveranciers wijzen alle aansprakelijkheid af.

 

ARTIKEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien wij hierom verzoeken, stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "reacties"), dan gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperking de reacties die u ons stuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium dat u ons stuurt. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele reacties vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor eventuele reacties; of (3) om te reageren op eventuele reacties. We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te monitoren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de eigendom van een partij schendt of deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw reacties geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de dienst of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op enigerlei wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor de reacties die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via het web en de applicatie wordt beheerst door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid zorgvuldig.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Soms kan er informatie op onze site of in onze applicatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als een van de informatie in de dienst of op een gerelateerde website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de dienst of op een gerelateerde website of applicatie te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de dienst of op een gerelateerde website of applicatie die aangeeft dat alle informatie in de dienst of op een gerelateerde website of applicatie is bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) om anderen te vragen onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen;

(c) om internationale, federale, provinciale of nationale wetten, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden;

(d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

(e) om te beledigen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) virussen te uploaden of te verzenden, of enige andere vorm van kwaadaardige code die op welke manier dan ook de functionaliteit of werking van de dienst of van een gerelateerde website, andere websites, of het internet kan beïnvloeden.

(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;

(i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape;

(j) voor enig obsceen of immoreel doel;

(k) om de veiligheidsfuncties van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden;

(l) een soortgelijke overeenkomst namens het bedrijf of zijn dochterondernemingen te sluiten die mogelijk in strijd is met toepasselijke anticorruptiewetten;

Of (m) de relevante overeenkomsten van de Verenigde Staten, Japan en Europa te schenden, producten te kopen en deze vervolgens te verkopen of over te dragen aan landen, individuen of entiteiten die onderhevig zijn aan de sancties van de Verenigde Staten, Japan en Europa, of ze te gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de sancties van de Verenigde Staten, Japan en Europa.

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken, en om juridische aansprakelijkheid te zoeken.

 

ARTIKEL 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEIDSAFWIJZING

We garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de dienst om onbepaalde tijd of de dienst op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen verwijderen, tijdelijk kunnen onderbreken of opschorten.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de dienst geheel op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "as is" en "as available" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, buitengewone, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige vergelijkbare schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de dienst of een product dat is gekocht met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, overgebracht of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die is toegestaan ​​door de wet.

 

ARTIKEL 14 - INDEMNITEIT

U stemt ermee in om ons te vrijwaren en te verdedigen tegen elke claim of eis die voortvloeit uit of verband houdt met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bij verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. En u stemt ermee in om onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van een van deze claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten.

 

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling desondanks afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, een dergelijke bepaling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

SECTIE 16 - BEEINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien naar ons oordeel u tekortschiet, of wij vermoeden dat u tekortschiet in het naleven van enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of wij kunnen u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen afstand van een dergelijke bepaling of recht.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of regels die door ons worden gepubliceerd op de website met betrekking tot de dienst vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Alle dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

 

ARTIKEL 18 - OVERMACHT

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige overmacht (inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, terrorisme, oorlog, politieke onrust, opstand, rellen, burgerlijke gebeurtenissen, onrust, daden van burgerlijke of militaire autoriteiten, verzet, aardbevingen, overstromingen of andere natuurlijke of door mensen veroorzaakte factoren buiten onze controle) die wordt beschouwd als een schending van deze overeenkomst en dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze overeenkomst als gevolg van overmacht. Wij zullen u echter direct op de hoogte stellen en ons uiterste best doen om binnen onze controle te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

 

ARTIKEL 19 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten van alle inhoud die wij leveren in onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, tekst, ontwerpen, afbeeldingen, artikelen, foto's, video's, audio's, software, enz.) behoren tot ons en niemand mag ze gebruiken zonder onze toestemming. Gebruik het intellectuele eigendom niet of maak geen afgeleide werken op basis van de inhoud ervan.

U verklaart en garandeert dat u bij het gebruik van onze producten en diensten zult voldoen aan alle toepasselijke wetten en de intellectuele eigendomsrechten van anderen zult respecteren. U gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden, plaatsen, verzenden of weergeven die inbreuk maakt op het octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden.

De intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit uw gebruik van onze producten en diensten zijn eigendom van u of de relevante rechthebbende, maar de opmerkingen en andere inhoud die u deelt, kunnen door anderen worden gezien. In dit geval stemt u ermee in om elke gebruiker van onze toegang te verlenen tot relevante inhoud die door u is ingediend. Tegelijkertijd kan andere informatie die u deelt tijdens het gebruik van de dienst (inclusief maar niet beperkt tot verbetersuggesties, ideeën en kritiek over onze dienst) worden gebruikt om onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Hierbij verleent u ons een permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw inzendingen te gebruiken, bekijken, kopiëren, aanpassen, doorsturen, weergeven, voorbereiden, verzenden en exploiteren, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. Tegelijkertijd verleent u ons het recht om de inhoud die u indient te hervormen, aan te passen, afgeleide werken te maken, te extraheren en te vertalen.

 

ARTIKEL 20 - TOEPASSELIJK RECHT

Alle zaken met betrekking tot uw toegang tot onze website, applicaties of het gebruik van producten en/of diensten moeten worden geïnterpreteerd en begrepen in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met enige keuze van wetgeving (die mogelijk voor een andere rechtsgebied kan zorgen). U stemt in met de jurisdictie van de rechtbanken gelegen in de staat Delaware.

Deze Overeenkomst sluit uitdrukkelijk de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten uit.

 

ARTIKEL 21 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij zullen tijdig wijzigingen en aanpassingen in de serviceovereenkomst aankondigen. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar ons eigen goeddunken, om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en veranderingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de acceptatie van die wijzigingen in.

 

ARTIKEL 22 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@switch-bot.com.